Članek
Vprašanje ministru za okolje in prostor o kanalu C0 v Ljubljani

Spoštovani gospod minister, sprašujem vas: Kako boste v okviru svojih pristojnosti zagotavljali ustavno pravico do čiste pitne vode prebivalkam in prebivalcem Ljubljane, ob problematični občinski gradnji kanalizacije čez zalogovnik ljubljanske ...

Objavljeno Jan 06, 2021

POSTAVLJENO VPRAŠAJE NA SEJI DZ 

Datum seje: 21.9.2020 Številka seje: 20.

Vsebina:

MOJCA ŠKRINJAR (PS SDS): Spoštovani gospod minister, sprašujem vas: Kako boste v okviru svojih pristojnosti zagotavljali ustavno pravico do čiste pitne vode prebivalkam in prebivalcem Ljubljane, ob problematični občinski gradnji kanalizacije čez zalogovnik ljubljanske pitne vode, ki vodi kanalizacijo iz Medvod in Vodic do ljubljanske čistilne naprave preko zalogovnika čiste pitne vode, tako imenovani kanal C0? Državni zbor je jasno izrazil pomisleke ob tej gradnji, vi pa ste ustavili revizijo projekta. To med nami, Ljubljančankami in Ljubljančani, zbuja strah, da bomo ostali brez čiste pitne vode. Izvedba s togimi cevmi, obloženimi z betonskimi bloki, je namreč po mnenju stroke neprimerna za premikajoči teren. Sprašujem vas: Ali si boste prizadevali pridobiti podatke o tesnosti že obstoječe podobne konstrukcije cevovoda od Medvod do Broda? Obstajajo trditve o puščanju te povezave. Sprašujem vas tudi: Ali vam je poznano mnenje strokovnih inštitucije, konkretno Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je letos v mnenju eksplicitno zavrnil že potek trase? Ali na svetu obstaja podoben primer, da bi kanalizacija tekla skozi zaloge pitne vode? Naj pripomnim, da, kot poznam trditve v stroki in laični javnosti, prevladuje mnenje, da bi bilo problem kanalizacije Medvod in Vodic možno rešiti na drug, bolj ustrezen način. Zavedam se, da ste ob nastopu funkcije naleteli na že obstoječe stanje, vendar vas pozivam in vas prosim za mnenje o zadevi, o problemu in vas prosim za rešitev, kajti menim, da sta vrednoti zdravje in čisto okolje pravzaprav na enem najvišjem mestu na lestvici vrednot.USTNI ODGOVOR

Datum seje: 19.10.2020 Številka seje: 21.

Vsebina:

MAG. ANDREJ VIZJAK: Morebiti je res nekoliko vibracij v javnosti povzročila odločitev Ministrstva za okolje, da ne naroči revizije gradnje kanala C0 skladno s projektno nalogo, ki je bila izdelana v prejšnjem mandatu oziroma ki je bila pripravljena na ministrstvu pod prejšnjim ministrom. Eden izmed formalnih razlogov je tudi, ker pred rebalansom ni bilo zadosti sredstev. Obstaja pa še bolj pomemben vsebinski razlog. Namreč ta revizija se nanaša na vsebino, ki pa je prav v tolikšni meri oziroma še večji meri pokrita z odločitvijo, da je potrebno za kanal C0 izdelati presojo vplivov na okolje. Namreč v projektni nalogi za revizijo je bila cela kopica vsebin, ne pa vse, ki so v podzakonskih aktih, ki urejajo vsebino presoje vplivov na okolje zajeti. Nedavna odločitev Agencije Republike Slovenije za okolje je, da bo moral investitor, to je Mestna občina Ljubljana, za kompletni povezovalni kanal C0 pridobiti okoljevarstveno soglasje po predhodni presoji vplivov na okolje. S tem se bo ta trasa glede na tehnične rešitve, ki so bile vmes tudi že modificirane, proučila glede na tehnične rešitve iz vseh okoljskih vidikov: tako vpliva na podzemne vode, vodne vire kakor tudi vpliva na naravne vrednote, konkretno Naturo 2000, ki tam poteka, na nepremičnine in na vse dejavnike, deset jih je, ki so povezani z vplivi na okolje. To je najpomembnejše. Drugo, kar je zelo pomembno, je to, da bomo v okviru revizije, ki jo sedaj pripravljamo in usklajujemo, ker gre za medresorsko revizijo, revidirali pravzaprav izbor te trase. Jaz mislim, da je ključni problem v tem. Mimogrede, revizija, ki jo je želelo naročiti prejšnje ministrstvo, sploh ne odgovarja na to vprašanje. Jaz pa mislim, da je to najpomembnejše. Ali je bila trasa kanala C0 skozi vodovarstveno območje izbrana kot najustreznejša, proforma samo, ali je pa to dejansko okoljsko in vsebinsko najustreznejša trasa? Jaz sem pogledal nekatere dokumente, ki so botrovali tej odločitvi, da je C0 skozi vodovarstveno območje najustreznejša varianta po mnenju investitorja, to je Mestne občine Ljubljana, vendar se mi poraja dvom tako glede gospodarnosti te odločitve kot tudi sprejemljivosti do okolja. Tako da brez skrbi, želim povedati pred nadaljevanjem, da je ta projekt trenutno ustavljen, ne odvija se nobena aktivnost, tudi nobenega dovoljenja ni moč izdati, zaustavljena so vsa plačila, tudi tista zaostala, ki bi morala biti zaradi tega, ker ne želimo na Ministrstvu za okolje prevzemati tveganj s poplačevanjem že zapadlih situacij, glede na to da
2
ne vemo, ali je ta projekt sploh okoljsko sprejemljiv. Ko bo izdelana presoja vplivov na okolje in ko bo izdano okoljevarstveno soglasje, seveda če bo, bo to povzročilo lahko nadaljevanje projekta. Do takrat pa ne moremo prevzemati teh odgovornosti. Kar se tiče preostankov potrebnih gradbenih dovoljen, seveda leta ne morejo biti izdana in tudi gradnja se ne more nadaljevati, dokler ni zaključena presoja vplivov na okolje.

 

Datum: 15. oktober 2020

g. Igor Zorčič,
predsednik Državnega zbora

Zadeva: Ustno poslansko vprašanje V skladu z 240. in 242. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem prijavo ustnega poslanskega vprašanja za 21. sejo Državnega zbora v zvezi s pridobivanjem gradbenega dovoljenja za kanalizacijski kanal C0 na vodovarstvenem območju v mestni občina Ljubljana, ki ga naslavljam na ministra za okolje in prostor, mag. Andreja Vizjaka.


S spoštovanjem!
Mojca Škrinjar, poslankaV prilogi: - ustno poslansko vprašanje
2

VSEBINA USTNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA

Ministru za okolje in prostor, mag. Andreju Vizjaku, bom zastavila ustno poslansko vprašanje ali je bila opravljena kakšna analiza pridobivanja gradbenega dovoljenja za kanal C0 in drugih spremljajočih dokumentov.

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si


POTRJEN
Številka: 001-153/2020/5 Datum: 12. 11. 2020

Zadeva: Pisno poslansko vprašanje v zvezi s pridobivanjem gradbenega dovoljenja za gradnjo kanala C0

Zveza: Vaš dopis št. 020-07/20-1429/1 z dne 19. oktober 2020

V pisnem poslanskem vprašanju poslanka državnega zbora gospa Mojca Škrinjar naslavlja na ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka vprašanja v zvezi s pridobivanjem gradbenega dovoljenja za gradnjo kanala C0 na vodovarstvenem območju v Mestni občini Ljubljana. Zanima jo, ali je bila opravljena kakšna analiza pridobivanja gradbenega dovoljenja za kanal C0 in drugih spremljajočih dokumentov in prosi za seznanitev z morebitnimi ugotovitvami.

Ministrstvo za okolje in prostor je do sedaj izvedlo že več aktivnosti v zvezi s postopki povezanimi s projektom izgradnje kanala C0.

Drugostopni organ ministrstva je kot nadzorstveni organ po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljnjem besedilu: ZUP) izvedel nadzor nad pravilnostjo in zakonitostjo izdanih gradbenih dovoljenj v letih 2018 in 2019 za gradnjo oz. za dograditev javne kanalizacije C0, pri čemer je preverjal izključno zakonske razloge (274. člen ZUP): Izdano gradbeno dovoljenje lahko pristojni organ razveljavi po nadzorstveni pravici, če je bil z njo očitno prekršen materialni predpis.

Nadzorstvena presoja je obsegala tudi presojo obstoja ničnostnih razlogov po določbah 279. člena ZUP: Postopek nadzorstvene presoje po določbah ZUP v zvezi z obravnavanimi gradbenimi dovoljenji je nadzorstveni organ v vseh primerih obravnavanja ustavil, ker ni bilo podanih oz. ni našel nobenega od izrecno predpisanih razlogov za ukrepanje.

Nadzorstveni organ v obravnavanih primerih gradbenih dovoljenjih ni zasledil obstoja razlogov za ukrepanje po 1. odst. 274. člena ZUP, niti ni ugotovil očitne kršitve materialnega predpisa iz 2. odst. istega člena ZUP, pri čemer je dejstvo, da je prekluzivni rok za ukrepanje zaradi slednje kršitve pri večini obravnavanih dovoljenjih že pretekel (eno leto od dneva, ko je bila odločba izdana in vročena). Enako velja glede možnih kršitev po 3. in 4. točki 274. člena ZUP.

Predmetna gradbena dovoljenja tudi niso imela razlogov, ki bi implicirale na ugotovitev ničnostnih razlogov po zgoraj cit. določbah 279. člena ZUP.

Ministrstvo je pridobilo tudi podrobno pravno analizo postopka izdaje gradbenega dovoljenja in povezanih upravnih postopkov, ki jo je izdelal zunanji ekspert. Pravni mnenji eksperta obravnavata ugotovitve glede zakonitosti upravnih odločb s pojasnilom o učinkih pravnomočne
Državni zbor Republike Slovenije Igor Zorčič, predsednik
POTRJEN

upravne odločbe in pregledom izrednih pravnih sredstev, pravno presojo postopkov izdaje gradbenega dovoljenja in njegovih sprememb ter ekspertne ugotovitve glede postopkov izdaje ostalih potrebnih soglasij in mnenj, ki so bila izdana v zvezi z zadevno operacijo. V sklopu teh pravnih mnenj je bil izdelan tudi osnutek naznanila suma storitve kaznivega dejanja, saj je zunanji strokovnjak svetoval ministrstvu, da se naznani sum storitve kaznivega dejanja na Okrožno državno tožilstvo.

Bistvene ugotovitve pravnih mnenj so, da je prvotno gradbeno dovoljenje iz leta 2014, ki je bilo sicer izdano le za del trase, nepravilno in nezakonito zaradi napačne uporabe materialnega predpisa. Poleg tega bi bilo v nasprotju s sklepi Agencije RS za okolje, da presoja vplivov na okolje zaradi nepomembnih vplivov na okolje ni potrebna, obvezno potrebno izvesti tudi presojo vplivov na okolje, ki v času izdaje prvotnega gradbenega dovoljenja ni bila izvedena. V gradbenem dovoljenju in že prej v projektni dokumentaciji je objekt opredeljen kot manj zahteven objekt, kar ni skladno s predpisi, saj gre glede na premer kolektorja C0 1200 mm za zahteven objekt. Prvotno gradbeno dovoljenje je bilo sicer v letu 2016 spremenjeno glede spremembe klasifikacije objekta gradnje v zahtevnega.

Nadalje iz pravnega mnenja zunanjega strokovnjaka izhaja, da je vodno soglasje Agencije RS za okolje iz leta 2013 pomanjkljivo in sporno, saj ne vsebuje vsebinske presoje projektnih pogojev izdajatelja soglasja in s tem ni mogoč preizkus razlogov o odločilnih dejstvih za njegovo izdajo. Ugotavlja še, da gre pri tem vodnem soglasju in upoštevaje neizvedeno presojo vplivov na okolje tudi za kršitev pogojev iz Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08 in 49/20). Pravno mnenje problematizira tudi upoštevanje tega vodnega soglasja v postopku spremembe gradbenega dovoljenja zaradi poteka rokov v zvezi z veljavnostjo vodnega soglasja.

Pravno mnenje zunanjega eksperta nakazuje tudi na pomanjkljivo skrbnost ter nezakonito postopanje Agencije RS za okolje glede sklepov, s katerim je bilo odločeno, da ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega soglasja ter da ni potrebna presoja vplivov na okolje. Sklepa ne vsebujeta ustrezne vsebinske argumentacije v smislu upoštevanja meril iz zakonodaje, poleg tega je izpostavljena nenavadna hitrost izdaje sklepa, gre za štiri delovne dni, saj se v podobnih primerih postopki glede na njihovo strokovno zahtevnost vodijo precej dlje časa, predpisi predvidevajo rok dveh mesecev, saj gre po ZUP za zahtevnejšo upravno zadevo, za katero je predviden poseben ugotovitveni postopek.

Oba navedena upravna akta bi glede na pravno mnenje zunanjega eksperta lahko opredelili kot nezakonita, kar bi lahko vplivalo tudi na gradbeno dovoljenje. Vendar pa zaradi učinka pravnomočnosti v gradbeno dovoljenje ni mogoče poseči drugače, kot z izrednimi pravnimi sredstvi, ki pa so zelo restriktivna pri uporabi in se lahko uporabijo le v posebno upravičenih okoliščinah in v konkretni zadevi takšne okoliščine niso izkazane, kar so tudi ugotovitve ministrstva v okviru nadzorstvene presoje.

S tem v zvezi dodajamo še, da je bilo v skladu z vsemi ugotovitvami 28. 2. 2020 posredovano naznanilo suma storitve kaznivega dejanja na Okrožno državno tožilstvo.

Poleg tega je ministrstvo že pred tem opravilo izredno notranjo revizijo postopkov izdaje upravnih aktov v zvezi z gradnjo Kanala C0. Notranja revizija ni ugotavljala zakonitosti pravnih aktov, ampak, ali so bili postopki kot zahtevajo evropske uredbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih sledljivi in primerno nadzorovani ter ali so javni uslužbenci delovali v skladu s potrebno poklicno skrbnostjo.

Revizija je pokazala, da je prišlo pri posameznih primerih do nekaterih odstopanj glede na predpisane postopke, da so bili nekateri predpisi uporabljeni brez zadostne naslonitve na vsebinska izhodišča in da za posamezne primere niso bile določene primerne klasifikacije. Po končani reviziji so bili izdana priporočila za nadaljnjo delovanje ministrstva pri zadevah z visoko in srednjo stopnjo tveganja.

POTRJEN

Ponovno poudarjamo, da bo moral investitor (to je Mestna občina Ljubljana) za dokončanje kanala C0 pridobiti spremembo gradbenega dovoljenja, v okviru tega postopka pa bo treba izvesti tudi presojo vplivov na okolje ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov. Agencija RS za okolje je v predhodnem postopku že odločila, da bo treba za pridobitev gradbenega dovoljenja izvesti presojo vplivov na okolje. V postopku presoje vplivov na okolje bodo posledično obdelane vse možne tehnične rešitve in pogoji za umestitev kanala C0 na področju ljubljanske podtalnice.

Poleg tega so trije gradbeni inšpektorji izvedli več nadzorov v konkretni zadevi gradnje povezovalnega kanala C0 po uradni dolžnosti ter uvedli več inšpekcijskih postopkov, med drugim tudi nadzor nad vgradnjo gradbenih proizvodov, vendar do sedaj v postopkih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

S spoštovanjem,

Mag. Andrej Vizjak minister

 

#Aktualno #Ljubljana #MojeDelo #politika #Ajdovščina #ankaran #apače #beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolpriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izola #jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #lenart #lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #nazarje #NovaGorica #Novomesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #piran #Pivka #podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #slovenskekonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #šentilj #Šentjernej #šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjepriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoobPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #vipava #Vitanje #Vodice #vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk #aktualno