Članek
Vprašanje ministru za kulturo

O knjigi

Objavljeno Sep 17, 2020

Številka: 020-07/20-1191/ Datum: 17. 9. 2020
Dr. Vasko Simoniti minister za kulturo
Zadeva: Pisno poslansko vprašanje

V skladu z 248. členom Poslovnika Državnega zbora pošiljam poslansko vprašanje Mojce Škrinjar v zvezi z delom Javne agencije za knjigo.

Prosim, da na predloženo poslansko vprašanje odgovorite v roku 30 dni.


S spoštovanjem!

Igor Zorčič


V prilogi: – pisno poslansko vprašanje

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si
Številka: 001-91/2020/3 Datum: 9. 10. 2020
Zadeva: Odgovor na poslansko vprašanje Mojce Škrinjar v zvezi z delom Javne agencije za knjigo
Zveza: Vaš dopis številka 020-07/20-1191/2, z dne 17. 9. 2020
Spoštovani,
poslanka Mojca Škrinjar je ministru za kulturo, postavila pisno poslansko vprašanje v zvezi z delom Javne agencije za knjigo. Minister za kulturo na postavljeno poslansko vprašanje podaja naslednji odgovor:
Spoštovana poslanka Mojca Škrinjar,
glede na vaša vprašanja vezana na poslovanje Javne agencije za knjigo Republike Slovenije Vam posredujemo sledeče odgovore:
Vaše vprašanje: 1. Zakaj so nastale zamude pri pripravi kohezijskih projektov Frankfurt 2022 in Blagovne znamke?
Odgovor: Postopki za dokončno potrditev neposredne operacije, vezano na uspešen pričetek črpanja kohezijskih sredstev, tečejo bistveno počasneje kot bi si želeli vsi akterji; tako organ upravljanja, Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) in seveda predvsem Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo kot posredniški organ in upravičenec JAK se že od leta 2018 (prvič vložena vloga za odločitev o podpori 27. 12. 2018, štev. dok. 5440-61/2017/26) soočata s težavo pridobitve odločitve o podpori za kohezijska projekta Frankfurt 2023 (POLNI NASLOV PROJEKTA: OP20.03.02.032/1: Slovenija, osrednja
DRŽAVNI ZBOR Igor Zorčič, predsednik Državnega zbora
Šubičeva 4 1000 Ljubljana
2/5
gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini) in Blagovne znamke (POLNI NASLOV PROJEKTA: Povezovanje turistične ponudbe s kulturnimi vsebinami ter razvoj in uveljavitev novih produktov na področju kulturnega turizma - blagovne znamke na področju knjige), na katero je imel organ upravljanja vrsto pripomb tako na Dokument identifikacije investicijskega projekta, Investicijski program s študijo izvedljivosti za projekt ter predvsem na izdelane metodologije za poenostavitve stroška na enoto. Glede na stopnjo neusklajenosti vsebinskega dela dokumentacije, se je ministrstvo v začetku leta 2019 strinjalo z dogovorom med organom upravljanja in agencijo, da se zaradi hitrejše komunikacije in predvsem bolj učinkovitega usklajevanja vsebinske ustreznosti gradiva ter konkretizacije celotnega načrtovanja izvajanja operacije, tako v vsebinskem kot finančnem smislu, o dokončnih rešitvah za pripravo ustrezne dokumentacije dogovarjata in usklajujeta agencija in Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko neposredno. Ministrstvo je v začetku leta 2019 pri agenciji večkrat preverjalo napredek pri pripravi dokumentacije. Strani agencije je bilo podano zagotovilo, da usklajevanje dokumentacije z Uradom za kohezijsko politiko (v nadaljevanju organ upravljanja) ustrezno poteka in da dodatne pomoči s strani ministrstva ne potrebujejo.
Po skoraj polletnem obdobju “neposrednega usklajevanja dokumentacije” med Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in agencijo ter vse pogostejšimi navedbami in očitki javnosti o odgovornosti ministrstva za zamudo pri pripravi dokumentacije, pri čemer so se opirali na informacije direktorice, da ministrstvo zavlačuje postopke in posveča premalo pozornosti in resnosti pri uskladitvi dokumentacije, je ministrstvo izrazilo resno zaskrbljenost nad učinkovitostjo parcialnega usklajevanja. Ministrstvo je po poizvedovanju pri organu upravljanja neformalno izvedelo, da je bila edina intervencija agencije, vezana na vsebinske dopolnitve, šele po štirih mesecih - konkretneje 19. 7. 2019. Pri velja omeniti, da ministrstvo, kljub drugačnemu dogovoru, o tej intervenciji ni bilo niti obveščeno niti ni v vednost prejelo vsebinske dopolnitve dokumentacije. Zato smo takoj v avgustu 2019, natančneje 20. 8. 2019, sklicali nujni sestanek z agencijo, da se razjasnijo dotedanje njene parcialne aktivnosti z organom upravljanja ter sprejeli odločitev, da usklajevanje dokumentacije s Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko nadaljujemo skupaj in zahtevali sklic sestanka z organom upravljanja.
V začetku oktobra - 4. 10. 2019 - smo na skupnem sestanku z organom upravljanja in agencijo pregledali dokumentacijo in prejeli v dopolnitev predloge za popravke dokumentacije, ki se je v večji meri navezovala na določena tehnična vprašanja metodologije pri izračunu stroškov na enoto - vendar pa so za dokončno potrditev projekta in nadaljnje uspešno črpanje sredstev ključnega pomena. Od srede oktobra 2019 dalje, ko se je v postopek priprave dokumentacije ponovno vključilo ministrstvo, aktivnosti in uskladitve dokumentacije tekle na tedenski ravni. Do konca januarja 2020 je bil v celoti z ministrstvom dopolnjen in usklajen vsebinski del dokumentacije, sledili so še usklajevalni popravki med agencijo, Službe za kohezijsko politiko ministrstva in skrbnico agencije. Ministrstvo je z dopisom št. 5440-61/2017/56 z dne 4. 3. 2020 obvestilo Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in organ upravljanja, da je v informacijski sistem e-MA ponovno oddalo popravljeno in dopolnjeno vlogo za neposredno potrditev operacije. Z dopisom št. 3032-2/2019/14, z dne 1. 4. 2020 nas je organ upravljanja obvestil, da odločitve o podpori zaradi spremenjenih razmer ne more izdati. 14. 4. 2020 je minister, dr. Vasko Simoniti na Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko naslovil pismo, ki je opredeljevalo utemeljitev nujnosti izdaje odločitve o podpori v postopku neposredne potrditve operacije. Na dotični dopis je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, dne 15. 5. 2020 (dopis št. 3032-2/2019/13) sicer odgovorila pozitivno ob določenih vsebinskih komentarjih, vendar sočasno zahtevala 30% zmanjšanje sredstev ob zagotovitvi enakih učinkov. Državna sekretarka, dr. Ignacija Fridl Jarc z dopisom, z dne 18. 5. 2020 pozvala Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da ostanejo sredstva nespremenjena, saj se bo na ta način delno reševala gospodarska kriza povezana s pandemijo
3/5
koronavirusa COVID-19 in le na ta način bo Slovenija lahko v spremenjenih gospodarskih in družbenih okoliščinah ohranila obstoječa delovna mesta na podhranjenem založniškem področju, in se kot država uspešno predstavila na mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu leta 2023. Prav tako je državna sekretarka, dr. Ignacija Fridl Jarc v sodelovanju z vodjo projekta na ministrstvu, mag. Marjeto Pečarič Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, dne 30. 6. 2020 (štev. 5440-61/2017/94) posredovala dodatna pojasnila, utemeljitve in odgovore ter sočasno zaprosila za dodatne obrazložitve določenih zaznanih pomanjkljivosti na drugo mnenje Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, z dne 15. 5. 2020, večji del pripomb sta ministrstvo in agencija upoštevala in popravila oziroma uskladila. Na omenjeni dopis je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, dne 28. 7. 2020 (štev. dokumenta 30322/2019/17) posredovala odziv z dodatnimi pojasnili in obrazložitvami za uskladitev odprtih in nejasnih vprašanj ter postopkov, ki jih je potrebno še dodelati, na podlagi katerega je bilo dogovorjeno, da se zaradi preciznosti odprtih vprašanj izvede, dne 11. 9. 2020, video konferenca s ključnimi akterji, na kateri smo se odgovorili in uskladili določena vsebinska vprašanja ter skupaj dosegli dogovor o načrtovanih popravkih in uskladitvah dokumentov vezanih na metodologije za določanju SSE z dodatnimi obrazložitvami izračuna in sicer za izračun standardne lestvice stroškov na enoto za stroške izvajanja aktivnosti v okviru javnih pozivov in javnih razpisov, ki jih je agencija do 18. 9. 2020 ustrezno popravila in dopolnila ter jih posredovala v pregled Službi za kohezijsko politiko ministrstva in dne 26. 9. 2020 (dokument št. 5440-61/2017/97) pripravila dopolnjeno vlogo organu upravljanja za izdajo odločitve o podpori. Na odziv organa upravljanja še čakamo.
Pri projektu Blagovne znamke je nastala težava, ker agencija kot neposredna upravičenka po mnenju organa upravljanja ne more izvajati javnega razpisa v delu, ki se nanaša na razvoj in uveljavitev novih produktov na področju kulturnega turizma, zato je bil sklenjen dogovor, da bo v nadaljevanju (po prejeti odločitvi o podpori na operaciji Frankfurt) ministrstvo prevzelo del vsebinskih obveznosti in v tem delu že posredovalo Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko predlog spremenjenega Izvedbenega načrta operativnega programa, ki bo omogočal razdelitev sredstev v okviru razpisa, ki ga bo izvedlo ministrstvo.
Vaša vprašanja: 1. Ali drži, da je JAK nenamensko trošil sredstva za gostinske storitve? Ali je gostinstvo registrirana dejavnost JAK? 2. Za plačilo kakšnih storitev se v JAK uporablja bančna kartica JAK? Prosim za natančna pojasnila za leti 2019 in 2020.
Naš odgovor: Navedbe o nenamenskem trošenju sredstev za gostinske storitve oz. stroške reprezentance držijo posredno in so vezane predvsem na neracionalno in neekonomično porabo, zato je ministrstvo, dne 24. 2. 2020, z dopisom št. 613-4/2020/9 pristojno Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna zaprosilo, da na podlagi drugega odstavka 48. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02) opravi nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo javne finance, finančno, materialno in računovodsko poslovanje javnih agencij, zakonitostjo, namenskostjo in smotrnostjo uporabe sredstev, pridobljenih iz proračuna, ter nad upravljanje, s premoženjem v lasti ali uporabi javne agencije, pri čemer smo jih še posebej opozorili na: - sklenitev pravnega posla z Založbo Goga, zavodom za založniško in umetniško dejavnost, Glavni trg 6, 8000 Novo mesto, katere pravni zastopnik je tudi član sveta agencije (oddaja poslovnih prostorov v najem), - neracionalno porabo javnih proračunskih sredstev na postavki reprezentančnih stroškov, - pomanjkljivosti pri odobritvi službenih poti direktorici.
4/5
Urad za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance je ministrstvo, dne 11. 5. 2020 posredovalo Zapisnik o inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna, pri proračunskem uporabniku Javna agencija za knjigo Republike Slovenije št. 06102-10/2020/6, v katerem ugotavlja, da je problematičen predvsem znesek za pogostitev direktorja Frankfurtskega knjižnega sejma, Juergena Boosa, v višini 745,00 EUR za 3 osebe, kar pomeni skoraj 250,00 evrov na osebo, pri čemer je ministrstvu naložil, da preuči, ali reprezentančni strošek v višini 745,00 EVR ustreza nivoju in pomembnosti gosta in doprinosu za reprezentativnost Slovenije kot gastronomske regije. Ministrstvo se vsekakor ni strinjalo s pavšalno navedbo inšpektorja in mu v zakonskem roku posredovalo pisen odziv . Mnenje ministrstva glede porabe reprezentančnih sredstev (na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena ZJF) v konkretnem primeru gostiteljstva direktorja Frankfurtskega knjižnega sejma, da je bil porabljeni znesek v višini 745,00 EVR za 3 osebe PREVISOK in NEUPRAVIČEN, saj primerljive pogostitve na ravni najvišjih javnih funkcionarjev (minister, državni sekretar, generalni sekretar...) ne smejo presegati 50,00 EVR na osebo. Storitev je bila plačana z bančno kartico, zato je ministrstvo pri agenciji preverilo, na podlagi katerega internega akta oziroma pravni podlagi je agencija poslovala z bančnimi karticami. Ugotovljeno je bilo, da agencija ni imela ustreznega internega akta oz. pravilnika, ki bi urejal tovrstna plačila in transakcije. Ministrstvo je o tem seznanilo agencijo in takratnega predsednika sveta agencije, g. Slavka Pregla, ki je nato na 11. redni seji, dne 22. 5. 2020, na nezakonit način sprejel Pravilnik o uporabi službenih kartic z jasnimi vsebinskimi pomanjkljivostmi in strokovnimi nedoslednostmi. Delno nova sestava sveta agencije je razveljavila »sprejet« pravilnik in sprejela novega, z jasno določenimi merili, pravili, pravicami in obveznostmi pooblaščenega imetnika službene bančne kartice. V letih 2018 in 2019 je bila večina transakcij preko bančne kartice izvedenih za reprezentančne stroške, hotelske storitve ter plačila letalskih storitev. V slednjem primeru je to običajna praksa saj so spletni nakupi letalskih vozovnic lahko tudi za polovico nižji od agencijskih nakupov.
Agencija nima registrirane gostinske dejavnosti. V poslovnem registru AJPES ima na dan 1. 10. 2020 kot temeljno dejavnost navedeno 58.110 (Izdajanje knjig), v 6. členu Akta o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/08 in 68/13) pa poleg zgoraj navedene dejavnosti širi dejavnosti še na: - J/58.190 Drugo založništvo; - J/63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; - M/70.210 Dejavnost stikov z javnostjo; - M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike; - N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj; - O/84.110 Splošna dejavnost javne uprave; - P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti; - R/91.012 Dejavnost arhivov.
Vaše vprašanje: 1. Kakšne storitve je JAK plačeval podjetju Kobi Interieri? Iz javnih evidenc je moč razbrati plačila, ne pa vrsto storitve.
Podjetje Kobi Interieri za agencijo izvaja celostno sejemsko storitev za knjižne sejme v tujini, in sicer v Frankfurtu, Leipzigu in Bologni - nakladanje, prevoz, montaža, demontaža in tudi skladiščenje vseh elementov nacionalne stojnice v času nerabe. Ob prenovi stojnice (2017) so izvedli tudi izdelavo vseh sejemskih elementov (arhitektura in grafika) po načrtih.
5/5
V ta namen agencija objavlja dvoletno javno naročilo na portalu javnih naročil, in sicer je bilo prvo izvedeno leta 2017 (za storitve 2017 in 2018), ter drugo 2019 (za storitve 2019 in 2020), kjer so dostopni tudi vsi podatki o vsebini javnega naročila, ponudnikih in izbranih dobaviteljih.
Dokumentacije za JN MV 2017/2018: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=218819 (dosje 006602/2017)
Dokumentacije za JN MV 2019/2020: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=304852 (dosje 000619/2019)
S spoštovanjem,
dr. Vasko Simoniti minister

#Aktualno #MojeDelo #MojcaŠkrinjar #politika #Ajdovščina #ankaran #apače #beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolpriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izola #jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #lenart #lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #nazarje #NovaGorica #Novomesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #piran #Pivka #podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #slovenskekonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #šentilj #Šentjernej #šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjepriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoobPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #vipava #Vitanje #Vodice #vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk #aktualno