Članek

Poslanska vprašanja in odgovori

Vprašanje ministrici za kmetijstvo

O subvencijah - poslanska vprašanja in odgovori

Objavljeno Aug 31, 2020

Številka: 020-07/20-1116/ Datum: 31. 8. 2020


Dr. Aleksandra Pivec ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Zadeva: Pisno poslansko vprašanje


V skladu z 248. členom Poslovnika Državnega zbora pošiljam poslansko vprašanje Mojce Škrinjar v zvezi s kmetijskimi subvencijami podjetjem v stečaju.

Prosim, da na predloženo poslansko vprašanje odgovorite v roku 30 dni.


S spoštovanjem!
Igor Zorčič

V prilogi: – pisno poslansko vprašanje

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si
Številka: 001-77/2020/2 Datum: 16. 9. 2020
Zadeva: Odgovor na pisno poslansko vprašanjeMojce Škrinjar v zvezi s kmetijskimi subvencijami podjetjem v stečaju Zveza: Vaš dopis št. 020-07/20-1116/0002, z dne 31. 8. 2020
Na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) smo prejeli pisno poslansko vprašanje poslanke Mojce Škrinjar v zvezi s kmetijskimi subvencijami podjetjem v stečaju, kjer poslanka navaja za primer podjetje VSV, d. o. o. Navaja, da je podjetje končalo v stečaju, pred tem pa pridobilo visoke vsote subvencij za kmetijske trge in razvoj podeželja. Poslanka navaja podatke iz Erar-ja, na podlagi katerih je podjetje pridobilo 220.093,18 evrov kmetijskih subvencij, in sicer je bil največji znesek, 200.000 evrov nakazan dne 26. 4. 2013. Poslanka v nadaljevanju sprašuje:
1. Ima ministrstvo podatke, za kaj je bila vsota porabljena glede na to, da je po prejemu zneska podjetje šlo v stečaj. Kje je sedaj denar?
2. Prosim za konkretne podatke za navedeni primer, hkrati pa prosim še za podatke, ali obstajajo podobni primeri, koliko jih je, kateri natančno so in za kakšne vsote gre.
Na vprašanja poslanke podajamo naslednje odgovore, ki so jih pripravili na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija):
Tabela 1: Izplačila za ukrepe kmetijske politike podjetju VSV d. o. o. (v nadaljevanju: stranka) od leta 2011 naprej: UKREP ZNESEK (v €) DATUM PLAČILA KMETIJSKO OKOLJSKI PROGRAM - KOP_10 473,99 24.05.2011 KMETIJSKO OKOLJSKI PROGRAM - KOP_07 - 473,99 24.05.2011 KMETIJSKO OKOLJSKI PROGRAM - KOP_07 - 658,20 01.03.2012 NEPOSREDNA PLAČILA_11 1.624,30 08.03.2012 PLAČILA ZA OBMOČJA Z OMEJENIMI DEJAVNIKI - OMD_11 1.590,17 22.03.2012 KMETIJSKO OKOLJSKI PROGRAM - KOP_11 2.007,35 17.04.2012
Republika Slovenija Državni zbor
Šubičeva ulica 4 1000 Ljubljana
gp@dz-rs.si
PLAČILA ZA OBMOČJA Z OMEJENIMI DEJAVNIKI - OMD_12 1.592,55 20.12.2012 NEPOSREDNA PLAČILA_12 1.683,45 22.01.2013 PRP 2007-2013: 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju podjetij 200.000,00 26.04.2013 KMETIJSKO OKOLJSKI PROGRAM - KOP_12 2.187,86 21.05.2013 PLAČILA ZA OBMOČJA Z OMEJENIMI DEJAVNIKI - OMD_13 1.097,10 09.01.2014 NEPOSREDNA PLAČILA_13 1.050,85 20.01.2014 KMETIJSKO OKOLJSKI PROGRAM - KOP_13 942,24 17.04.2014 PLAČILA ZA OBMOČJA Z OMEJENIMI DEJAVNIKI - OMD_14 1.330,97 09.02.2015 NEPOSREDNA PLAČILA_14 1.471,70 10.02.2015 KMETIJSKO OKOLJSKI PROGRAM - KOP_14 1.441,64 17.09.2015 PLAČILA ZA OBMOČJA Z OMEJENIMI DEJAVNIKI - OMD_15 1.275,98 20.01.2016 NEPOSREDNA PLAČILA_15 1.447,75 09.03.2016 NEPOSREDNA PLAČILA_15 7,47 07.06.2017
Kot je razvidno iz tabele z izplačili, je stranka prejemala izplačila za svoje kmetijske površine (zahtevki vsakoletne zbirne vloge za neposredna plačila, KOP in OMD). Iz naslova zahtevkov zbirnih vlog je imela stranka večletne obveznosti za ukrepa OMD in KOP. Če stranka večletnih obveznosti ne izpolni, ji Agencija izda odločbo za vračilo že izplačanih sredstev. V konkretnem primeru stranka iz tega naslova nima odprtih terjatev, saj je neupravičeno izplačana sredstva vrnila (kar je razvidno kot negativni zneski v Tabeli 1 z izplačili). Pri neposrednih plačilih gre za letne ukrepe, pri katerih ni večletnih obveznosti, zato zahtev za vračilo teh sredstev ni bilo.
Stranka je kandidirala tudi na javnem razpisu Programa razvoja podeželja 2007-2013 (PRP), in sicer za ukrep 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij. 17. 6. 2010 je na Agencijo vložila popolno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicije v ekološko turistično kmetijo "Vesela vas". Stranki je Agencija 13. 10. 2010 izdala odločbo, s katero ji je odobrila nepovratna sredstva programa razvoja podeželja, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v višini do 200.000 EUR. Stranki so bila sredstva odobrena po postopku in pod pogoji, ki so navedeni v Uredbi o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010 - 2013 (Uradni list RS, št. 40/2010, v nadaljevanju: Uredba PRP) in Javnem razpisu. Ko je stranka odobreno investicijo zaključila, je na Agencijo oddala zahtevek za izplačilo (vključno z vsemi dokazili o uspešno zaključeni investiciji), na osnovi katerega ji je Agencija 26. 4. 2013 izplačala odobrena sredstva v višini 200.000 evrov.
Z vpogledom v uradno evidenco Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve je Agencija ugotovila, da je bil 12. 4. 2016 pri stranki VSV d. o. o. začet stečajni postopek. V Uredbi 1698/2005/ES je določeno, da mora država članica zagotoviti, da ohrani prispevek EKSRP za naložbeno dejavnost, če pri tej dejavnosti v roku petih let od odločbe o sofinanciranju, ki jo sprejme organ upravljanja, ne pride do bistvene spremembe, ki izvira iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali pa iz prenehanja ali premestitve proizvodne dejavnosti. Nadalje je v tretjem odstavku 121. člena Uredbe PRP določeno, da se mora naložbena dejavnost, za katero je končni prejemnik prejel sredstva, opravljati še najmanj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju se ne smejo uvajati bistvene spremembe, določene v 72. členu Uredbe 1698/2005/ES.
Agencija je ugotovila, da stranka, za katero je bil objavljen začetek stečajnega postopka, ne izpolnjuje obveznosti, ki jih nalaga odločba o pravici do sredstev, Javni razpis in Uredba PRP, zato mora vrniti sredstva, ki so ji bila izplačana na podlagi odločbe o pravici do sredstev.
Posledično je bila stranka tudi izključena iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto, torej do 31. 12. 2017.
Ker stranka ni izpolnila navedenih 5-letnih obveznosti, ji je Agencija 14. 4. 2016 izdala odločbo, s katero je terjala vračilo sredstev v višini 200.000 EUR. Stranka se je na to odločbo pritožila. Drugostopni organ (MKGP) je 8. 6. 2018 izdal odločbo o zavrnitvi strankine pritožbe. Ker stranka izplačanih sredstev ni vrnila, je bila 13. 6. 2016 terjatev prijavljena v insolvenčni postopek, ki se je s sklepom Okrožnega sodišča Novo mesto končal 28. 5. 2018. Agenciji iz tega naslova niso bila vrnjena nikakršna sredstva.
Skladno z Uredbo PRP, področno zakonodajo in predpisi Agencija za vsako prenehanje pravnih oseb ali uvedb osebnih stečajev fizičnih oseb, ki se zgodijo pred potekom petih let po zadnjem izplačilu sredstev (pred potekom obveznosti), zahteva vračilo celotnega zneska izplačanih sredstev, razen v primerih višje sile, ki so predmet posebnega ugotovitvenega postopka.
Agencija pripravi gradivo za prijavo terjatev v stečajni postopek. To za Agencijo izvede pristojno državno odvetništvo. V primeru, da gre za ukrepe kmetijske politike, v katerih ima upravičenec večletne obveznosti ohranjanja predmeta investicije oziroma opravljanja dejavnosti, Agencija tudi po objavi oklica o začetku stečajnega postopka izda odločbo o vračilu sredstev. Tudi tako vzpostavljeno terjatev Agencija prijavi v stečajni postopek z obrazložitvijo, da je terjatev dejansko nastala z objavo oklica o začetku stečajnega postopka, ki načeloma pomeni prenehanje opravljanja dejavnosti subjekta, ki pa je takrat že v stečaju. Terjatve Agencije v teh postopkih niso opredeljene kot t.i. prednostne terjatve, zato tovrstne izterjave sredstev običajno ne pripeljejo do poplačila (celotne) terjatve.
Glede na prošnjo poslanke za navedbo podobnih primerov - torej podjetji, ki so po prejemu sredstev za ukrepe kmetijske politike šla v stečaj ter niso izpolnila večletnih obveznosti in je zato Agencija od njih terjala vračilo že izplačanih sredstev, terjatev pa je bila prijavljena v okviru stečajnega postopka, navajamo v Tabeli 2 te primere.
Tabela 2: Seznam podjetij, ki so po prejemu sredstev za ukrepe kmetijske politike šla v stečaj in od katerih Agencija terja vračilo že izplačanih sredstev.
Dolžnik Celotni znesek prijavljene terjatve v stečaju (v EUR) POMURKA mesna industrija d. d. - v stečaju 654.245,36 MESNA INDUSTRIJA PRIMORSKE d. d. - v stečaju 2.640.763,81 VINAG sadjarstvo in vinarstvo d. d. - v stečaju 1.177.252,92 KAPELA Vinogradništvo in vinarstvo d. d. - v stečaju 102.947,68 BIOPLIN VARGAZON, družba za proizvodnjo bioplina, d. o. o. v stečaju 70.441,90 TOVARNA MOČNIH KRMIL Črnci d. d. - v stečaju 504,80 ZVEZA ZADRUG z. o. o. - v stečaju 14.343,66 AGROIND VIPAVA 1894 Vipava d. d. - v stečaju 502.279,37 AGRO SADJE, družba za proizvodno in predelavo sadja d. o. o. - v stečaju 1.112.210,30 RIN PLUS inženiring in projektiranje d. o. o. - v stečaju 229.171,02 EKOSISTEMI družba za ekološke projekte, zbiranje in predelavo odpadkov, d. o. o. - v stečaju 694.035,58
UNILES predelava lesa d. o. o. - v stečaju 297.333,32 R-SELENA proizvodnja, storitve, d. o. o. - v stečaju 17,95 KMETIJSKA ZADRUGA LENART z. o. o. - v stečaju 82.294,75
S spoštovanjem,
dr. Aleksandra Pivec ministrica

#Aktualno #MojeDelo #MojcaŠkrinjar #politika #Ajdovščina #ankaran #apače #beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolpriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izola #jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #lenart #lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #nazarje #NovaGorica #Novomesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #piran #Pivka #podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #slovenskekonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #šentilj #Šentjernej #šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjepriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoobPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #vipava #Vitanje #Vodice #vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk #aktualno